Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

Töihin Viherlassilaan

REK­RY­TOIN­TI

Meil­lä on tar­jol­la eri­lai­sia puu­tar­ha-alan
töi­tä puu­tar­ha­kau­del­le 2023:

 • puutarhureita ja hortonomeja
 • myyjiä
 • kassatyöntekijöitä
 • myyntiavustajia
 • taimistontyöntekijöitä taimistollemme
 • puutarhuri pihojen kunnossapito- ja istutustöihin
 • ilta- ja viikonloppuextraajia

 

Voit lait­taa ha­ke­muk­se­si osoit­tee­seen tyo­pai­kat@vi­her­las­si­la.fi tai ohei­sen lo­mak­keen kaut­ta.

Tar­joam­me myös työ­har­joit­te­lu­paik­ko­ja puu­tar­ha-alan opis­ke­li­joil­le. Työ­har­joit­te­luu­si voi liit­tyä mm. vil­je­lyä, myy­mä­lä­työs­ken­te­lyä, pi­ha­ra­ken­nus­ta tai vaik­ka­pa flo­ris­tiik­kaa.

Vi­her­las­si­la OY on tur­ku­lai­nen per­hey­ri­tys, jo­ka on hem­mo­tel­lut asiak­kai­taan jo lä­hes 40 vuot­ta. Tar­joam­me kor­kea­laa­tui­sia pal­ve­lu­ja ja tuot­tei­ta kai­kis­sa puu­tar­haan ja kas­vei­hin liit­ty­vis­sä tar­peis­sa. Alueen laa­jin kas­vien ja kuk­kien se­kä puu­tar­ha­tar­vik­kei­den va­li­koi­ma, luo­tet­ta­va ja am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta se­kä asian­tun­te­va ja asia­kas­läh­töi­nen pal­ve­lu ovat yk­si­tyi­sen per­hey­ri­tyk­sem­me pää­vah­vuuk­sia.

Pai­kal­li­suus ja ko­ti­mai­suus ovat meil­le tär­kei­tä ar­vo­ja, mis­tä joh­tuen vil­je­lem­me­kin tai­mia omal­la tai­mis­tol­lam­me Tu­run Met­sä­mäes­sä.

Ala­ti uu­dis­tu­va­na puu­tar­ha-alan yri­tyk­se­nä py­sym­me ajan ta­sal­la puu­tar­ha­maail­man uu­sis­ta tuu­lis­ta, mi­kä tar­koit­taa uu­sia elä­myk­siä ja raik­kai­ta ideoi­ta pait­si asiak­kail­lem­me, myös työn­te­ki­jöil­lem­me.

 • Pudota tiedostot tähän tai
  Sallitut tiedostotyypit: pdf, Max. tiedoston koko: 128 MB.
   Lisää työhakemus ja CV pdf-muodossa.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

  Voit jät­tää myös avoi­men ha­ke­muk­se­si liit­tei­neen ohei­sen lo­mak­keen kaut­ta. Vain CV:llä va­rus­te­tut ha­ke­muk­set huo­mioi­daan. Li­sää ha­ke­muk­see­si myös mah­dol­li­set suo­sit­te­li­ja­si se­kä ajan­koh­ta kos­ka voi­sit työt aloit­taa. Olem­me si­nuun yh­tey­des­sä tar­vit­taes­sa.

  Lisätietoa työpaikoista antaa: Mika Lassila 0400-536099
  Soitot arkisin klo 13–16.