Avoinna arkisin: 9-20| Lauantai 9-18 | Sunnuntai 10 -17 / Poikkeusaukioloajat

Vi­her­ra­ken­nus ja pi­han­hoi­to

Meil­lä on vuo­si­kym­me­nien ko­ke­mus, vank­ka am­mat­ti­tai­to se­kä tie­tä­mys pi­han­hoi­toon ja vi­her­ra­ken­ta­mi­seen. Saat ai­na laa­du­kas­ta ja asian­tun­te­vaa se­kä ajan­mu­kais­ta ja jous­ta­vaa apua niin pi­han­hoi­toon kuin vi­her­ra­ken­ta­mi­seen liit­tyen!

Pi­han­hoi­to – kau­nis pi­ha ym­pä­ri vuo­den

Meil­tä on­nis­tu­vat myös esi­mer­kik­si pui­den ja pen­sai­den leik­kaus, ha­ra­voin­ti, nur­mi­kon hoi­to, kas­vien ja ke­sä­kuk­kien is­tu­tuk­set ja lan­noi­tuk­set se­kä kaik­ki muut­kin puu­tar­han- ja pi­han­hoi­don työt. Pal­ve­lun hin­ta mää­räy­tyy hoi­det­ta­van alueen laa­juu­den, tar­vit­ta­vien hoi­to­ker­to­jen ja al­ku­ti­lan­teen mu­kaan.

Kes­ki­ty naut­ti­maan kau­niis­ta pi­has­ta­si – ja muis­ta, et­tä voit ha­kea pi­han­hoi­to­töis­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen.

Vi­her­ra­ken­nus – vii­meis­tel­ty pi­ha ki­veyk­siä ja te­ras­se­ja myö­ten

Vi­her­ra­ken­nus on kuu­lu­nut Vi­her­las­si­lan pal­ve­lui­hin jo vuo­des­ta 1986. Vuo­sien var­rel­la olem­me ra­ken­ta­neet lu­kui­sia pi­ho­ja ja puu­tar­ho­ja ym­pä­ri Tu­run seu­tua. Olem­me myös saa­neet teh­dä sa­moil­le per­heil­le useam­man pi­han elä­män­ti­lan­tei­den ja asuin­paik­ko­jen muut­tues­sa, mi­kä on mie­les­täm­me pa­ras kii­tos asiak­kail­tam­me saa­mas­taan pal­ve­lus­ta.

Kai­paa­ko pi­ha­si kuk­ka­penk­ke­jä ja ve­sial­tai­ta, te­ras­sia ja por­taik­koa? Tar­joam­me vi­her­ra­ken­nus­ta se­kä yk­sit­täi­si­nä pal­ve­lui­na et­tä laa­joi­na ko­ko­nais­pa­ket­tei­na.

Ota yhteyttä: info@viherlassila.itasema.fi